Thursday, 30 April 2015

Anastacia 'Resurrection Tour' 2015 @ The Star Sydney, Australia