Wednesday, 2 May 2012

Magdalena Velevska - Mercedes Benz Fashion Week

Nikki PhillipsJodi GordonJodi GordonJodi GordonNikki Phillips, Jodi GordonKate Waterhouse
Kate WaterhouseNikki PhillipsNikki Phillips, Jodi GordonMagdalena VelevskaMagdalena VelevskaMagdalena Velevska
Magdalena VelevskaMagdalena VelevskaMagdalena VelevskaMagdalena VelevskaMagdalena VelevskaMagdalena Velevska
Magdalena VelevskaMontana CoxMontana CoxMagdalena VelevskaMagdalena VelevskaMagdalena Velevska

Via Flickr:
Sydney Australia, A model showcases designs by Magdalena Velevska Sydney day two of Mercedes Benz Fashion week Australia, Spring Summer 2012/2013 at The Australian National Maritime Museum Sydney
Photo by Eva Rinaldi/Splash News